Normativa d'ús

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de la Selva del Camp o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de la Selva del Camp.

 Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

Per accedir als fons documentals cal que s’identifiqui l’usuari. Les seves dades quedaran subjectes a rectificació, oposició i cancel•lació, d’acord amb la llei de protecció de dades de caràcter personal i els reglaments que la desenvolupen.

Part de la documentació continguda al fons està sotmesa a les restriccions d'accés que estableix la legislació vigent en matèria de respecte a la intimitat de les persones i de drets d'autor. 

L’Ajuntament de la Selva del Camp no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas els “cookies” o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L'ELABORACIÓ I MANTENIMENT D'AQUEST ARXIU DIGITAL, PIONER A CATALUNYA, I QUE REP CONSULTES D'ARREU DEL MÓN, MAI NO HA TINGUT CAP MENA DE SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT, TOT I HAVER-NE SOL·LICITAT.